นโยบายการคืนสินค้า

สินค้าทุกชิ้นยินดีรับคืนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

สินค้าที่รับคืน เป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน
- ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานของลูกค้า

ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้ที่โทร. 06-4180-8708 เพื่อแจ้งปัญหา ความเสียหาย การรับคืน วิธีดำเนินการต่างๆ 


เรามีความจำเป็นที่ ต้องขอให้ลูกค้านำส่งสินค้าที่เสียหายหรือส่งภาพถ่ายสินค้าที่เสียหายคืนกลับมา เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาสอบสวน
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า